Servisní podmínky

Smlouva o opravě nebo servisu (dále jen zakázka) je vždy uzavřena písemně. Smlouvou se rozumí zakázkový list, který obdrží objednavatel (zákazník) při předání do opravy od zhotovitele.
V okamžiku předání předmětu opravy objednavatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/ opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto servisní podmínky.

Cena za zakázku:
- Součástí zakázkového listu je předběžná cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená v zakázkovém listě.
- Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření zakázky předběžnou cenu stanovit, pak se do zakázkového listu uvádí, že zhotovitel oznámí neodkladně předběžnou cenu prostřednictvím SMS zprávy po stanovení přesné diagnózy. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednavatel projeví ústně nebo písemně, prostřednictvím SMS zprávy, souhlas s předběžnou cenou.
-Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou opravu vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o víc než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat

Skladné:
- Podle §2609 Občanského zákoníku je objednavatel povinen vyzvednout si opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo byt dokončeno. Bylo-li dílo  dokončeno později, pak je objednavatel povinen vyzvednout věc bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí u hodin 120,-Kč vč DPH 21% za každý započatý týden, u hodinek 50,- Kč vč. DPH 21%  za každý započatý týden.
- V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6 měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou věci.